Samfundet för Svensk-Eritreanska Muslimer

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Samfundet för svensk-eritreanska muslimer, 802014–9715, Box 4057, 163 04 Spånga (nedan kallad organisationen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för organisationens verksamhet.

Samfundet för svensk-eritreanska muslimer är ett religiöst trossamfund, ideell muslimsk civilsamhällesorganisation som vilar på demokratisk grund och utgår ifrån Islamiska principer i enlighet med Koranen och profeten Muhammads, (Guds frid och välsignelser vare över honom), tradition (Sunnah).

Samfundets strävan för en god samhällsutveckling förutsätter ett samarbete och kontakt med människor från alla delar av samhället. Samfundet ska sträva efter att vara en aktiv och relevant organisation för sina medlemmar. Organisationen grundades 1990. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att organisationen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Organisationen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten och deltagande på studiecirklar), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).

Organisationen behandlar även personuppgifter för att ansöka om olika bidrag.

Organisationen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i organisationen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i organisationens aktiviteter
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av organisationen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Organisationen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom organisationens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i organisationenAvtal
FöreningsadministrationAvtal
Deltagande i organisationens aktiviteterAvtal
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljningSamtycke
Utbildningar arrangerade av organisationenSamtycke
Kontakt med organisationenIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Organisationen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i organisationen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende organisationens behandling av dina personuppgifter. Organisationen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får organisationen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende organisationens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

Mer information om hur organisationen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om organisationens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.